Kuddelmuddel
Hülser Karnevals Medley - Download!

Kumm Trina, lot os danze...

Höls dat fie-ert jo-a jedes Jo-ahr dä Karneval.
Ärm on riek, off jru-et off klein, ös jonz ejal.
Hölsche Mädches, Hölsche Jonges sind su e fre-i,

die pocke sech donn en die Ärme on

senge en Lidsche do-abe-i

 

Kumm Trina, lot os danze,

su-e wie et frü-er wo-ar.
We-i jont jetz, op dat Janze,
als Hölsche, dat ös doch klo-ar.
En Höls ös Fastelo-evend,
pockt je-i (tschee) ma ru-ig uut
on jeht et ook dronger on drü-ewer,
we-i jont en Höls eruut.

Krewelsche, jo-a dat sind Städter,

dat ös wo-ar
Hölsche Mädches, die sind netter,

dat ös klo-ar.
Breetlook wü-er be-i os Parole,

dat säkt je-i.
Kummt öch be-i os ma jet ho-ale
Dat Dickste, dat, halde we hee..

 

Kumm Trina, lot os danze...

 

En Zint Huppert, do-a passierte en Mallör.
Do-a hodde se en Kro-an jescho-ate, onjefähr.
Doch et hät noch jut jejonge, wat en Jlöck.
Dä Jäjer dä wo-ar voll jeso-ape,
däm wo-ardat Visir jet verröck

 

Kumm Trina, lot os danze...

 

Karneval, we-i lotte le-äve, hu-ech

dech oll.
On dä jonze Stab do-ane-äve, dä ös doll.
Lot os danze jo-an on sprenge,

öm de Wett.
DieTrina, die danz du-er de Kamer,
on buute, do-a sengt en Quartett.

 

Kumm Trina, lot os danze...